Ladda ner guiden Flödes-och processkartläggning

Optimera verksamheten, öka produktivitet och minska kostnaderna

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Flödes- och processkartläggningen sker parallellt och påbörjas med att nuläget klargörs. Här är det av vikt att samtliga flöden och processteg beskrivs enligt hur det idag faktiskt är, inte vad som var avsikten.
När nuläget är klargjort identifieras icke värdeskapande aktiviteter i syfte att skapa en målbild för processen, med kortare ledtider, reducerade kostnader och minskad kapitalbindning.
I det sista steget implementeras målbilden och en ny process börjar användas, vilken sedan utgör den nya standardprocessen utifrån vilken nya förbättringar utgår. Viktigt är att verksamheten följs upp och mäts utifrån definierade mätetal och mätpunkter för säkerställande av progress och identifiering av brister och problemområden.

  1. Beskrivning av nuläget
  2. Identifiering av icke värdeskapande aktiviteter och formandet av en målbild och ny process.
  3. Implementera processförändringarna
flödes-och processkartläggning whitepaper